Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO: Zaproszenie do składania ofert na REMONT POMIESZCZEŃ SANITARIATÓW W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ OSP W MIEJSCOWOŚCI PRZESIADŁÓW, DZIAŁKA NR EWID. 406, GMINA UJAZD

Numer: RIR.272.2.301.2018


Ujazd, dnia  10.10.2018r.

Znak sprawy: RIR.272.2.301.2018.

                                                                                                      

Zaproszenie do składania ofert

 

  1.    Zamawiający :

Zamawiającym jest :

Gmina Ujazd

                                               Plac Kościuszki 6 , 97-225 Ujazd

Tel.  (44) 719 21 23, fax: 044 719 21 29 wewn. 29

adres internetowy: www.ujazd.bip.cc

adres poczty elektronicznej: inwestycje@ujazd.com.pl  

 

II.    Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego
o wartości szacunkowej zamówienia nie większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 tyś euro, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie  Gminy w Ujeździe, wprowadzonym Zarządzeniem NR 117/2015 Wójta Gminy Ujazd z dnia 17 sierpnia 2015r.

 

III.   Oznaczenie postępowania

Postępowanie oznaczone jest jako:

REMONT POMIESZCZEŃ SANITARIATÓW W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ OSP W MIEJSCOWOŚCI PRZESIADŁÓW, DZIAŁKA NR EWID. 406, GMINA UJAZD

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia roboty budowlane – remont pomieszczeń sanitariatów w budynku Świetlicy Wiejskiej oraz OSP w miejscowości Przesiadłów, działka nr ewid.406, gmina Ujazd

Załącznik nr 3

- przedmiar robót, specyfikacja techniczna, projekt budowlano-wykonawczy   

 

Termin realizacji:  do 30.04.2019r.

 

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w następujących terminach:

1) Pierwsza część zamówienia  wykonana do dnia 10.12.2018r. rozliczona zostanie na podstawie faktury opiewającej na wartość prac wykonanych potwierdzonych częściowym protokołem odbioru, proporcjonalnie do zakresu wykonanych robót, zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia jednak ich wartość nie może przekroczyć kwoty 15.000 złotych brutto.

2) Pozostałe części przedmiotu zamówienia wykonane w terminie do 30.04.2019r.

 

 

 

V.   Sposób wyliczenia oferty:

Wykonawca podaje w formularzu ofertowym cenę brutto za roboty budowlane objęte zamówieniem w złotych polskich zawierającą podatek od towarów i usług w wymaganej przepisami wysokości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz stawka podatku VAT.

Cena musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy związane z realizacją zamówienia.

 

Zasady rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą zostały ujęte we wzorze  umowy (załącznik nr 2 do zaproszenia)

 

 

 

VI.  Sposób przygotowania oraz termin złożenia oferty:

 

Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi
w niniejszym zaproszeniu (osobiście, pisemnie : listem, faksem nr 44 719 21 29 wew. 47, e-mailem inwestycje@ujazd.com.pl  - skan oryginału dokumentu) na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) w siedzibie

Zamawiającego na adres: Urząd Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd. Pokój nr 1 – sekretariat w godzinach pracy Urzędu Gminy.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 24.10.2018r.

 

 

 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Formularz oferty powinien być podpisany przez Wykonawcę lub osoby upoważnione
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

VII.  Kryterium oceny ofert

Przy ocenie ofert zamawiający będzie kierował się kryterium ceny (100% - 100 pkt.). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta  z najniższą ceną. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny oferty podanej
w formularzu oferty na podstawie poniższego wzoru:

 

                                                                     cena najniższa

liczba punktów oferty badanej   =  -------------------------------     x  100 pkt

                                                                       cena badana

Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.

 

VIII.    Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami są:

  1. Paweł Lasota – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju, tel.: 44 719 21 29 wew. 29
  2. Marzena Triantafyllou – Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i funduszu sołeckiego,
    tel. 44 719 21 29 wew.29

 

 

Wykaz załączników

Załącznik nr 1     Formularz oferty

Załącznik nr 2     Wzór Umowy z Wykonawcą

Załącznik nr 3     Przedmiar robót, specyfikacja techniczna, projekt budowlano-wykonawczy

 

 

Zamawiający

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

 

 


Dodano 29 2018 godz. 15:31 przez

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Ujazd dnia: 2018-10-29

Pismo: RIR.272.2.301.2018                                                                                  

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego na:

"REMONT POMIESZCZEŃ SANITARIATÓW W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ OSP W MIEJSCOWOŚCI PRZESIADŁÓW, DZIAŁKA NR EWID. 406, GMINA UJAZD."

z powodu: "cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia."

 

UZASADNIENIE

W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego " Remont pomieszczeń sanitariatów w budynku Świetlicy Wiejskiej oraz OSP w miejscowości Przesiadłów, działka nr ewid. 406, gmina Ujazd ", w wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia 24.10.2018r., wpłynęły trzy oferty przewyższające kwotę 35. 000,00zł, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w tym oferta nr 1 złożona przez „Rol-Bud” Elżbieta Grabiszewska, ul .Praga 50, 97-420 Szczerców  na kwotę 136.161,00 zł, oferta nr 2 złożona przez House-Gips Sp z o.o., Pl. Jana Pawła II 3, 95-100 Zgierz  na kwotę 81.200,91 zł., oraz oferta nr 3 złożona przez Firma Budowlana „Wektor” Radosław Chachuła, ul. Piastowska 17a,  97-200 Tomaszów Maz. na kwotę 73.800,00 zł.

Z uwagi na powyższe Zamawiający  unieważnia postępowanie na "Remont pomieszczeń sanitariatów w budynku Świetlicy Wiejskiej oraz OSP w miejscowości Przesiadłów, działka nr ewid. 406, gmina Ujazd."

 

 

 

                                                                                                                                        ZAMAWIAJĄCY:

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Dodany: 10.10.2018 godz. 12:43
 
Załącznik nr 2 wzór umowy
Dodany: 10.10.2018 godz. 12:43
 
Załącznik nr 3 Przedmiar robót, specyfikacja techniczna, projekt budowlano-wykonawczy
Dodany: 10.10.2018 godz. 12:43
 
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych pozyskanych przez Zamawiającego w dokumentach składanych przez Wykonawcę
Dodany: 10.10.2018 godz. 12:45
 
Zawiadomienie o unieważnieniu
Dodany: 29.10.2018 godz. 15:31
 Ostateczny termin składania ofert:
 24 2018 godz. 23:59Informacja opublikowana przez:
  dnia 10 2018 godz. 12:43
Liczba odsłon:
  276 od 10 2018 godz. 12:43  (średnio 2.2 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl