Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Postępowania poniżej 30 000 euro: Zimowe utrzymanie dróg- zwalczanie śliskości na terenie Gminy Ujazd w sezonie 2018/2019

Numer: RPG.7226.9.1.2018.N.O.


Znak sprawy: RPG.7226.9.1.2018.N.O.                                                                         .

 

Zaproszenie do składania ofert

 

 1.    Zamawiający :

Gmina Ujazd

                                               Plac Kościuszki 6 , 97-225 Ujazd

Tel.  (44) 719 21 23, fax: 0 44 719 21 29

Adres internetowy: www.ujazd.bip.cc

Adres poczty elektronicznej: ugujazd@ujazd.com.pl 

 

II.    Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej zamówienia nie większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 tyś euro, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Ujazd.

III.   Oznaczenie postępowania

Postępowanie oznaczone jest jako:

„Zimowe utrzymanie dróg- zwalczanie śliskości na terenie Gminy Ujazd w sezonie 2018/2019”

      Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg - zwalczanie śliskości na terenie Gminy Ujazd, usługa polegająca na posypywaniu mieszanką piaskowo-solną o stosunku składników 4:1 dróg gminnych oraz ogólnodostępnych dróg wewnętrznych w zarządzie Wójta Gminy Ujazd o nawierzchni asfaltowej i gruntowej na terenie Gminy Ujazd w sezonie 2018/2019, w ramach dwóch zadań:

Zadanie nr 1:

Usługa polegająca na posypywaniu dróg o nawierzchni asfaltowej i gruntowej o łącznej długości 52,60 km (szczegółowy wykaz dróg zawiera załącznik nr 2. Poglądowe przedstawienie lokalizacji dróg zostało uwidocznione na załącznikach nr 4, 4a i 4b (graficznych).

Zadanie nr 2:

Usługa polegająca na posypywaniu dróg o nawierzchni asfaltowej i gruntowej  łącznej długości 26,98 km (szczegółowy wykaz dróg zawiera załącznik nr 3. Poglądowe przedstawienie lokalizacji dróg zostało uwidocznione na załącznikach nr 4, 4a i 4b (graficznych).

 

 1. Przedmiot zamówienia należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów drogowych minimalizując zakłócenia w ruchu.
 2. Świadczenie usługi polegać będzie na zwalczaniu śliskości poprzez posypywanie dróg mieszanką piaskowo-solną pojazdem przystosowanym do tego celu, tj. piaskarką ciągnącą o pojemności min. 10 ton.
 3. Usługa wykonywana będzie sprzętem wraz z obsługą, które zapewnia Wykonawca. Wykonawca zapewnia obsługę do każdego użytkowanego sprzętu (pojazdu).
 4. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup materiałów wykorzystywanych do posypywania dróg, tj.: mieszanki piaskowo- solnej o stosunku składników 4:1, przez Wykonawcę.
 5. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie, według bieżących potrzeb Zamawiającego. Wskazanie kolejności posypywanych dróg należy do upoważnionego pracownika Urzędu. Wykonywanie prac będzie każdorazowo wskazywane telefonicznie oraz potwierdzane e-mailem lub faksem przez przedstawiciela Zamawiającego.

 

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zadanie nr 1 w pierwszej kolejności. (zapis zostanie zawarty w umowie w przypadku wykonywania zadania nr 1 oraz zadania nr 2 przez jednego wykonawcę).
 2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w systemie pracy ciągłej (24godziny na dobę) oraz w razie potrzeby w dni ustawowo wolne od pracy.
 3. Podstawienie sprzętu do posypywania wraz z obsługą nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w czasie 60 minut od otrzymania powiadomienia.
 4. Potwierdzenie wykonywanych prac będzie załącznikiem do wystawianych faktur.
 5. W przypadku stwierdzenia niezachowania warunków zawartych w powyższych punktach Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty za fakturę obejmującą skontrolowaną część wykonanej usługi.
 6. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca usługi, zapoznał się z warunkami lokalno- terenowymi planowanej usługi, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
 7. Zamawiający nie będzie płacił Wykonawcy za gotowość do świadczenia usługi.
 8. Łączna kwota wykonywanej usługi w trakcie trwania umowy nie przekroczy kwoty 100 tyś. zł.
 9. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówienia CPV 90630000-2 usługi usuwania oblodzeń.

V. Oferty częściowe

Wykonawcy mogą złożyć ofertę na całość realizacji przedmiotu zamówienia lub na wybrane zadanie nr 1 lub zadanie nr 2.

VI. Miejsce i termin wykonania zamówienia

 1. Zamawiający wymaga świadczenia usługi w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2019r.
 2. Miejsce wykonania zamówienia: Gmina Ujazd.

VII.   Sposób przygotowania oferty

 1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym zapytaniu.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym.
 4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę powinny być podpisane przez osoby

upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 1. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VIII.   Miejsce, termin składania oraz otwarcia ofert

 1. Ofertę należy: złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, pokój nr 1- Sekretariat, w godzinach otwarcia urzędu, tj. 730 - 1530 - poniedziałek, środa-czwartek; 830 - 1630 – wtorek.
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 12.10.2018 r., o godz. 10:00.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2018 r., o godz. 12:00.
 4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty faksem na nr: 44 719 21 29 lub e-mailem na adres: ugujazd@ujazd.com.pl – wyłącznie skan oryginału podpisanej oferty.
 5.  Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez rozpatrzenia.
 6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zmawiający zamieszcza na stronie internetowej http://ujazd.bip.cc informacje dotyczące firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.

IX.  Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia

Oferta powinna zawierać:

 1. Formularz ofertowy - sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia.
 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub inny dokument (np. aktualny  odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), z którego wynika umocowanie do podpisania oferty. Pełnomocnictwa należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

X.   Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca podaje cenę jednostkową brutto za 1 tonę mieszanki piaskowo-solnej w złotych polskich, w sposób wskazany w formularzu oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia).
 2. Cena jednostkowa za 1 tonę mieszanki musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją zamówienia (np. koszty paliwa, koszty zatrudnienia operatorów sprzętu, itp.).
 3. Cena podana w ofercie jest ceną stałą w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty biorąc pod uwagę wymagania zapytania ofertowego, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy (załącznik nr 5 do zapytania).
 5. Zasady rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą zostały ujęte we wzorze umowy (załącznik nr 5 do zapytania).

 

XI.   Kryterium oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

Przy ocenie ofert zamawiający będzie kierował się kryterium ceny (100% - 100 pkt.). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta  z najniższą ceną za 1 tonę mieszanki. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny oferty podanej w formularzu oferty na podstawie poniższego wzoru:

 

cena najniższa

liczba punktów oferty badanej = ---------------------------------------     x 100 pkt.

cena badana

Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.

 

XII.   Postanowienia umowne

Postanowienia umowne zawarte zostały w załączniku nr 5 – wzór umowy.

 

XIII.    Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami są:

 1. Grzegorz Zimnicki – Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej,                         tel.: 0 44 719 21 29, wew. 28, GSM: 502 589 614
 2. Nina Olszyńska – Młodszy Referent ds. gospodarki komunalnej i mieszkań, tel.: 0 44 719 21 29, wew. 27, GSM: 502 589 732

 

 

 

Wykaz załączników

Załącznik nr 1     -              Formularz oferty

Załącznik nr 2     -              Wykaz dróg  - Zadanie nr 1

Załącznik nr 3  -                  Wykaz dróg  - Zadanie nr 2

Załącznik nr 4   -             Mapa gminy

Załącznik nr 4a   -              Załącznik graficzny (lokalizacja dróg na terenie miejscowości Ujazd)

Załącznik nr 4b   -              Załącznik graficzny (lokalizacja dróg na terenie miejscowości Sangrodz)

Załącznik nr 5     -              Wzór umowy

 

 

Wójt Gminy Ujazd 

(-) Artur Pawlak       

 


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


Załącznik nr 2 - Wykaz dróg - zadanie nr 1
Dodany: 08.10.2018 godz. 10:05
 
Załącznik nr 3 -Wykaz dróg - zadanie nr 2
Dodany: 08.10.2018 godz. 10:05
 
Załącznik nr 4 - mapa gminy Ujazd
Dodany: 08.10.2018 godz. 10:06
 
Załącznik nr 4a - załącznik graficzny cz. 1
Dodany: 08.10.2018 godz. 10:06
 
Załącznik nr 4a - załącznik graficzny cz. 2
Dodany: 08.10.2018 godz. 10:06
 
Załącznik nr 4b - załącznik graficzny
Dodany: 08.10.2018 godz. 10:06
 
Załącznik nr 5 - wzór umowy
Dodany: 08.10.2018 godz. 10:06
 
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Dodany: 08.10.2018 godz. 10:13
 Ostateczny termin składania ofert:
 12 2018Informacja opublikowana przez:
  dnia 8 2018 godz. 10:05
Liczba odsłon:
  179 od 8 2018 godz. 10:05  (średnio 1.77 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl