Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Akademii Sportu oraz zakup, dostawa i montaż wyposażenia

Numer: RIR.271.1.20.2018


Ogłoszenie nr 630977-N-2018 z dnia 2018-10-03 r.

Wójt Gminy Ujazd: Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia „Akademii Sportu” oraz zakup, dostawa i montaż wyposażenia.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. : „ROZWÓJ TURYSTYKI AKTYWNEJ I RODZINNEJ W GMINIE UJAZD POPRZEZ UTWORZENIE AKADEMII SPORTU ORAZ MIEJSC REKREACJI I WYPOCZYNKU” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa VI. Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu, Działanie VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój Gospodarki Turystycznej

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ujazd, krajowy numer identyfikacyjny 55099900000, ul. Plac Kościuszki  6 , 97225   Ujazd, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 192 123, e-mail ugujazd@ujazd.com.pl, faks 447 192 129.
Adres strony internetowej (URL): www.ujazd.bip.cc
Adres profilu nabywcy: www.ujazd.bip.cc
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.ujazd.bip.cc

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.ujazd.bip.cc

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej (osobiście, pocztą, kurierem)
Adres:
Urząd Gminy w Ujeździe, Pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, pokój nr 1 (Sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia „Akademii Sportu” oraz zakup, dostawa i montaż wyposażenia.
Numer referencyjny: RIR.271.1.20.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
nie dotyczy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części: 1. Część I - Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, której przedmiotem jest Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia „Akademii Sportu”. 2. Zakres opracowania obejmuje działkę budowlaną o nr ewid. 24/2, obręb geodezyjny PGR Niewiadów- Mącznik, o powierzchni 1,0384 ha i działkę o nr ewid. 1218, obręb geodezyjny Ujazd, o powierzchni 0,8760 ha. 3. Teren opracowania obejmuje obszar ok 19 144m2 i zawiera teren basenu wraz z istniejącymi budynkami towarzyszącymi. Teren inwestycji nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujazd i do jego realizacji wymagane będzie uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego. 4. Zamierzenie budowlane zakłada przebudowę obecnie istniejącego nieużytkowanego obiektu basenu otwartego o wymiarach basenu olimpijskiego na staw kąpielowy, ekologiczny, częściowo sportowy i częściowo rekreacyjny wraz z przebudową istniejącej infrastruktury, remontem i przebudową istniejących obiektów kubaturowych i zagospodarowania terenu z dostosowaniem do funkcji obsługi kąpieliska oraz towarzyszących funkcji rekreacyjno – sportowych w terenie, a także wprowadzenie nowych funkcji i wyposażenia obiektu w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania. 5. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizacja robót budowlanych. Obowiązkiem Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia jest uzyskanie ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę oraz prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu. 6. Zakres dokumentacji obejmuje w szczególności: 1) wielobranżowe projekty budowlane wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, dla których uzyskane zostanie pozwolenie na budowę; 2) wielobranżowe projekty wykonawcze wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz dokumentacją kosztorysową; 3) dokumentację powykonawczą 3 egz. 7. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: 1) Zorganizowanie placu budowy; 2) Rozbiórkę istniejących elementów przeznaczonych do usunięcia; 3) Wycinkę drzew wskazanych w projekcie; 4) Remont i przebudowę budynku głównego obsługi stawu kąpielowego; 5) Remont i przebudowę budynku przeznaczonego na funkcje sportowe; 6) Remont i przebudowę części budynku sportu – pawilonu gastronomicznego z tarasem zewnętrznym; 7) Budowę parkingu i drogi dojazdowej; 8) Przebudowę basenu i jego najbliższego otoczenia. 9) Opracowanie instrukcji postępowania na wypadek pożaru oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów o kubaturze powyżej 1000 m3 oraz wyposażenie i rozmieszenie podręcznego sprzętu ze wskazaniami w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa program funkcjonalno – użytkowy stanowiący załączniki nr 1 do projektu umowy oraz załączniki nr 8 do SIWZ. 9. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 10. Część II - Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla przedsięwzięcia pn. „Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzeni Akademii Sportu.” 11. Zakres dostawy obejmuje wyposażenie obiektu w szczególności: 1) wyposażenie toalet i łazienek w urządzenia higieny osobistej; 2) urządzenia do utrzymania czystości w obiekcie; 3) przyrządy sportowe i gimnastyczne, sprzęt rekreacyjny; 4) Urządzenia fitness; 5) meble systemowe, zabudowę kuchenną; 6) ławki, kosze, stojaki na rowery. 12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja wyposażenia stanowiąca załącznik nr 1a do projektu umowy oraz załącznik nr 13 do SIWZ. 13. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 1a do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45212000-6

45111300-1

71220000-6

71320000-7

37400000-2

39100000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych na podstawie art. 67, ust. 1, pkt 6 stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie nie dłuższym niż 3 lata od udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy tych zamówień będzie dotyczył świadczeń, które rzeczowo są przedmiotem zamówienia podstawowego lub świadczeń pozostających z nimi w bezpośrednim związku. Warunki zawarcia umowy będą kształtowane w sposób odpowiedni w oparciu o warunki umowy o zamówienie podstawowe, w szczególności ceny jednostkowe wynikające z kosztorysu ofertowego, z uwzględnieniem różnic wynikających z waloryzacji, czasu realizacji i innych istotnych okoliczności mających miejsce w chwili udzielania zamówienia
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2020-03-31


II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga wykonania całości przedmiotu umowy części I i część II objętych zamówieniem nie później niż w terminie do 31.03.2020 r. oraz w okresie gwarancji i rękojmi. Szczegółowe wymagania w zakresie terminów wykonania poszczególnych etapów zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 i 1a do SIWZ

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Część I i II sytuacja ekonomiczna i finansowa, tj.: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 500 000 PLN W przypadku gdy wykonawca złoży ofertę na dwie części, warunek zostanie spełniony łącznie dla dwóch części jeśli wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 500 000 PLN.
Informacje dodatkowe Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), wskazane w rozdz. VI. ust. 4 SIWZ warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie, zaś warunek, o którym mowa w rozdz. VI. ust. 1 SIWZ musi być spełniony przez każdego wykonawcę samodzielnie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Część I zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: a) dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: wykonawca spełni warunek, jeżeli: a1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert na wykonanie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 dokumentację projektową z uwzględnieniem wielobranżowych projektów budowlanych, wielobranżowych projektów wykonawczych i STWiOR budowy lub przebudowy stawu kąpielowego lub basenu o powierzchni niecki (lustro wody) co najmniej 500 m2; a2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie stawu kąpielowego lub basenu o powierzchni niecki (lustro wody) co najmniej 500 m2; lub a3) wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, tj. obejmującą wykonanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wielobranżowych projektów budowlanych, wielobranżowych projektów wykonawczych i STWiOR oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na: budowie lub przebudowie stawu kąpielowego lub basenu o powierzchni niecki (lustro wody) co najmniej 500 m2. Powyższy warunek dotyczący doświadczenia Wykonawca może spełnić wykazując wykonanie usługi z lit. a1) i roboty z lit. a2) lub zadania z lit. a3). 2) Część II zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Wykonawca spełni warunek, jeżeli: wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jedną dostawę polegającą na dostawie i montażu wyposażenia stawu kąpielowego lub obiektu basenowego o wartości łącznej co najmniej 400.000 PLN (brutto) 3) Część I skieruje do wykonania zamówienia co najmniej następujące osoby: a) projektanta w specjalności architektonicznej, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz doświadczenie w sporządzaniu co najmniej 1 projektu budowlanego w zakresie budowy lub przebudowy stawu kąpielowego lub obiektu basenowego; b) projektanta w specjalności konstrukcyjno–budowlanej, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie w sporządzaniu co najmniej 2 projektów budowlanych w zakresie budowy, lub przebudowy stawu kąpielowego lub obiektu basenowego o powierzchni niecki (lustra wody) co najmniej 500 m2; c) Kierownika budowy, posiadającego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku kierownika budowy przy budowie, lub przebudowie stawu kąpielowego lub obiektu basenowego o powierzchni niecki (lustra wody) co najmniej 500 m2. d) Kierownika robót w branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w branży konstrukcyjno - budowlanej. Wymagane powyżej okresy doświadczenia zawodowego należy liczyć do upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Okresy doświadczenia ww. osób pokrywające się ze sobą w czasie nie będą sumowane. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji ww. specjalistów przez jedna osobę w zakresie łączenia funkcji: - projektanta w specjalności architektonicznej oraz projektanta w specjalności konstrukcyjno – budowlanej - kierownika budowy oraz kierownika robót w branży konstrukcyjno – budowlanej. Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), wskazane w rozdz. VI. ust. 4 SIWZ warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie, zaś warunek, o którym mowa w rozdz. VI. ust. 1 SIWZ musi być spełniony przez każdego wykonawcę samodzielnie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) Część I wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP; 2) Część I wykaz usług wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywanie należycie przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów składa oświadczenie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Złożenie wykazu usług nie jest wymagane jeśli Wykonawca na potwierdzenie warunku wskaże jedynie roboty budowlane wykonywane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”; 3) Część II wykaz dostaw odpowiadających opisowi warunku określonemu w Rozdziale VI ust. 4 pkt 1) ppkt b) wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywanie należycie przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów składa oświadczenie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 4 a do SIWZ; 4) Część I wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (odpowiednio do warunku określonego w części VI ust. 4, pkt 2), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami) Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; 5) Część I i II informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Część I i II - Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

3. Na potwierdzenie, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia i oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów (zobowiązań) z których będzie wynikać: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) oraz czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Wzór zobowiązania, o którym mowa w ust. 3 stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Wszystkie oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 Pzp oraz dotyczące Podwykonawców składane są w oryginale. dokumenty inne niż oświadczenia wskazane w zdaniu poprzedzającym, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej z zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie zamówień publicznych, a jeżeli w tym dniu kurs nie był publikowany, Zamawiający zastosuje kurs opublikowany w pierwszym dniu następującym po dniu zamieszczenia ogłoszenia, w którym NBP taki kurs opublikował.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 1) Część I - 150000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); 2) Część II – 10000,00. zł (dziesięć tysięcy złotych). 2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: 1) Pieniądzu; 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego: 85 8985 0004 0060 0600 0101 0017 tytułem: przetarg nieograniczony pt. Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia „Akademii Sportu” oraz zakup, dostawa i montaż wyposażenia nr RIR. 272.1.20.2018 – Część I lub RIR. 272.1.20.2018 - Część II Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza do oferty należy załączyć kopię dowodu przelewu. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w ust 3, pkt 2) - 5) zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji razem z ofertą. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust 7. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli : 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2, pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

długość okresu gwarancji

30,00

kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy, zgodnie z art. 144 ust 1 pkt 5 Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze Umowy. 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w okolicznościach określonych w Pzp oraz wskazanych poniżej: 1) zastąpienia osób wskazanych w wykazie osób innymi osobami o co najmniej takich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym jak określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności trwale uniemożliwiającej wykonywanie Umowy przez Wykonawcę za pomocą osób wskazanych w wykazie (w tym długotrwającej choroby, śmierci) i jedynie pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na tę zmianę; 2) zastąpienia podwykonawcy innym podmiotem o co najmniej takich samych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym jak podmiot zastępowany, w przypadku wystąpienia okoliczności trwale uniemożliwiającej wykonywanie wskazanej części Umowy przez Podwykonawcę wskazanego w ofercie Wykonawcy i jedynie pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na tę zmianę; 3) skrócenia terminu realizacji Umowy lub obniżenia maksymalnej wartości Umowy, w przypadku wystąpienia wewnętrznych zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, uniemożliwiających kontynuację realizacji Umowy lub w przypadku wystąpienia zmian związanych z przesunięciem środków w budżecie Zamawiającego; 4) zmian wprowadzonych przez Zamawiającego polegających na wprowadzeniu rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej inwestycji, zmiana taka może być spowodowana: a) pojawieniem się na rynku materiałów, urządzeń lub przedmiotów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego w ramach Umowy obiektu lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, b) aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, c) zaprzestaniem produkcji materiałów budowlanych, d) zmiana przepisów Prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy - każdorazowo na zmiany, o których mowa w lit. a)-c) zgodę musi wyrazić projektant sprawujący nadzór autorski. Szczegółowy zakres robót zamiennych musi być udokumentowany. Wprowadzenie robót zamiennych nie może wpłynąć na kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 5) ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy, pominięcie jakiejkolwiek części robót, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności Przedmiotu Umowy na skutek sytuacji, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie podpisania Umowy; Zmiana może nastąpić w przypadku gdy: • wykonawca dopuści się zwłoki w wykonaniu robót w terminie określonym w harmonogramie w sposób obiektywnie uniemożliwiający realizację umowy w całości w terminie wskazanym w umowie; • ze względu na okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie podpisania umowy, brak jest interesu publicznego w realizacji przedmiotu zamówienia; W przypadkach określonych powyżej proporcjonalne obniżenie wynagrodzenia nastąpi na podstawie obmiarów wykonanych robót oraz stawek za materiały budowlane określone w aktualnych zestawieniach SEKOCENBUD oraz w zakresie kosztów robocizny w oparciu o KNR. 6) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót, wymuszone okolicznościami nienadającymi się wcześniej przewidzieć, które nie wynikają z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w tym ewentualną zmianę terminu końcowego realizacji niniejszej Umowy, gdy są spowodowane: a) działaniami osób trzecich (np. właściwych instytucji, organów), b) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację Umowy, c) siła wyższą, d) koniecznością podjęcia zamówień dodatkowych (w ramach odrębnego zamówienia), niezbędnych dla prawidłowej realizacji Umowy wpływających na kolejność i termin wykonywania robót, e) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienie, utrudnienia robót, zawieszenie robót lub inne przeszkody leżące po stronie Zamawiającego, f) potrzebę usunięcia ujawnionych sprzeczności lub wad w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru robót, g) wstrzymaniem wypłaty dofinansowania w ramach projektu, o którym mowa w § 1 ust 2 Umowy. 7) zmianę zakresu robót planowanych do powierzenia podwykonawcom w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymuszonych okolicznościami nienadającymi się wcześniej przewidzieć, które nie wynikają z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 8) zmianę wynikającą z treści umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach którego realizowana jest Umowa we wszelkim zakresie wymaganym do prawidłowej realizacji i rozliczenia Projektu. 2. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do zmiany treści Umowy w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności: 1) zmian wynikających z siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażających bezpośrednio życiu, zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 2) zmiany przepisów, na podstawie których ustala się stawkę VAT; 3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 4) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 5) podczas realizacji Umowy wystąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa istotna dla realizacji Umowy, w takim przypadku nastąpi zmiana Umowy dostosowująca ją do zmienionych przepisów prawa z zastosowaniem zasad korzystnych dla Zamawiającego i z uwzględnieniem jego interesu ekonomicznego i kosztów realizacji Umowy; 6) zmiana Wykonawcy w przypadku, gdy nastąpi zmiana formy organizacyjnej Wykonawcy (w tym przekształcenie); 7) zmiana Wykonawcy w przypadku, gdy nastąpi kumulatywne przystąpienie do długu na podmiot, który wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania i spełnia, tak jak dotychczasowy Wykonawca, warunki udziału w postępowaniu; 8) zmiana Wykonawcy poprzez zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, który przyjmując wszelkie obowiązki dotychczasowego Wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania i spełnia, tak jak dotychczasowy Wykonawca, warunki udziału w postępowaniu; 9) zmiana Wykonawcy poprzez zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, który przejmie uzgodniony zakres obowiązków dotychczasowego Wykonawcy i wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania, jeżeli dotychczasowy Wykonawca zgodzi się na potrącenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych, a także na ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Zamawiającego i innych podmiotów, które poniosły szkodę wskutek niewykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków przez podmiot, który przejął obowiązki Wykonawcy. 10) inne, które nie będą w sposób istotny ingerować w realizację Umowy. 3. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust 2 wraz z tą propozycją przedłoży: 1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian; 2) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w Harmonogramie i szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji Przedmiotu Umowy; 3) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem; 4) uzasadnienie zmiany, w tym wskazanie przesłanek opisanych w ust .2. 4. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, (w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmian, spełniającą wymogi opisane w ust 3. 5. W przypadku upływu terminu podanego w ust. 4, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. 6. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 4-5. 7. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem. 8. Zmiany muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie. 9. Zmiana nie może powodować zmiany terminu, o którym mowa w § 3, jeżeli jest skutkiem nieprawidłowego działania lub zaniechania Wykonawcy. 10. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 2 zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób: 1) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień Umowy polegają na pominięciu jakiejkolwiek części robót, kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 2 zostanie zmniejszona o wartość niewykonanych robót; 2) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień Umowy polegają na zastosowaniu rozwiązań zamiennych kwota, o której mowa w § 2 podlega w pierwszej kolejności zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót a następnie zwiększeniu o wartość wykonanych robót zamiennych przy zastosowaniu postanowień pkt 3), z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie określone w § 2 nie ulegnie zwiększeniu; 3) Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulacje ceny jednostkowej robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzona oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 11. Każda zmiana Umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do umowy – Aneksu. 12. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1-11 jest nieważna.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
a) Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp „Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4” ustawy Pzp, b) Wykazanie tajemnicy przedsiębiorstwa następuje poprzez wskazanie dowodów oraz działań podjętych w celu ochrony fizycznej i prawnej zmierzających do zatajenia informacji. Brak przedłożenia na dzień składania ofert dowodów potwierdzających ochronę fizyczną i tajną zastrzeżonych informacji będzie skutkowało ich upublicznieniem,
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
c) Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te wraz z dowodami należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
IX. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców. 3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia: Oferta powinna zawierać: a) Formularz ofertowy – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Wykonawca wskazuje w formularzu oferty: łączną cenę brutto, długość okresu gwarancji, termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz pozostałe wymagane informacje, b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, c) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika. Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwa należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, d) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdz.7 i 8 ust. 1-4 SIWZ, e) Potwierdzenie wpłaty wadium w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu lub oryginał poręczenia lub gwarancji. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, pokój nr 1 (Sekretariat) Opakowanie oferty: Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: Oferta na Część I „Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia „Akademii Sportu.” - nie otwierać przed dniem 23.10.2018r. godz.10:30. Oferta na Część II Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla przedsięwzięcia „Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia „Akademii Sportu.” - nie otwierać przed dniem 23.10.2018r. godz.10:30. W zależności czy wykonawca składa ofertę na jedną część, lub całość zamówienia należy wskazać na kopercie na jaką część składana jest oferta. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, którzy złożyli ofertę a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.ujazd.bip.cc. Ofertę złożona po terminie Zamawiający zwróci po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. Zmiana lub wycofanie oferty a) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”, b) Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem “WYCOFANE”.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Część I - Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, której przedmiotem jest Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia „Akademii Sportu”.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Zakres opracowania obejmuje działkę budowlaną o nr ewid. 24/2, obręb geodezyjny PGR Niewiadów- Mącznik, o powierzchni 1,0384 ha i działkę o nr ewid. 1218, obręb geodezyjny Ujazd, o powierzchni 0,8760 ha. 3. Teren opracowania obejmuje obszar ok 19 144m2 i zawiera teren basenu wraz z istniejącymi budynkami towarzyszącymi. Teren inwestycji nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujazd i do jego realizacji wymagane będzie uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego. 4. Zamierzenie budowlane zakłada przebudowę obecnie istniejącego nieużytkowanego obiektu basenu otwartego o wymiarach basenu olimpijskiego na staw kąpielowy, ekologiczny, częściowo sportowy i częściowo rekreacyjny wraz z przebudową istniejącej infrastruktury, remontem i przebudową istniejących obiektów kubaturowych i zagospodarowania terenu z dostosowaniem do funkcji obsługi kąpieliska oraz towarzyszących funkcji rekreacyjno – sportowych w terenie, a także wprowadzenie nowych funkcji i wyposażenia obiektu w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania. 5. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizacja robót budowlanych. Obowiązkiem Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia jest uzyskanie ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę oraz prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu. 6. Zakres dokumentacji obejmuje w szczególności: 1) wielobranżowe projekty budowlane wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, dla których uzyskane zostanie pozwolenie na budowę; 2) wielobranżowe projekty wykonawcze wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz dokumentacją kosztorysową; 3) dokumentację powykonawczą 3 egz. 7. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: 1) Zorganizowanie placu budowy; 2) Rozbiórkę istniejących elementów przeznaczonych do usunięcia; 3) Wycinkę drzew wskazanych w projekcie; 4) Remont i przebudowę budynku głównego obsługi stawu kąpielowego; 5) Remont i przebudowę budynku przeznaczonego na funkcje sportowe; 6) Remont i przebudowę części budynku sportu – pawilonu gastronomicznego z tarasem zewnętrznym; 7) Budowę parkingu i drogi dojazdowej; 8) Przebudowę basenu i jego najbliższego otoczenia. 9) Opracowanie instrukcji postępowania na wypadek pożaru oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów o kubaturze powyżej 1000 m3 oraz wyposażenie i rozmieszenie podręcznego sprzętu ze wskazaniami w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa program funkcjonalno – użytkowy stanowiący załączniki nr 1 do projektu umowy oraz załączniki nr 8 do SIWZ. 9. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9, 45212000-6, 45111300-1, 71220000-6, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

długość okresu gwarancji na całość zamówienia

30,00

kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Część II - Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla przedsięwzięcia pn. „Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzeni Akademii Sportu.”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres dostawy obejmuje wyposażenie obiektu w szczególności: 1) wyposażenie toalet i łazienek w urządzenia higieny osobistej; 2) urządzenia do utrzymania czystości w obiekcie; 3) przyrządy sportowe i gimnastyczne, sprzęt rekreacyjny; 4) Urządzenia fitness; 5) meble systemowe, zabudowę kuchenną; 6) ławki, kosze, stojaki na rowery. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja wyposażenia stanowiąca załącznik nr 1a do projektu umowy oraz załącznik nr 13 do SIWZ. 3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 1a do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37400000-2, 39100000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

długość okresu gwarancji na całość zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak


Dodano 22 2018 godz. 12:19 przez

Ogłoszenie nr 500253219-N-2018z dnia 22-10-2018 r.

Ujazd:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 630977-N-2018
Data: 03.10.2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Ujazd, Krajowy numer identyfikacyjny 55099900000, ul. Plac Kościuszki  6, 97225   Ujazd, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 192 123, e-mail ugujazd@ujazd.com.pl, faks 447 192 129.
Adres strony internetowej (url): www.ujazd.bip.cc
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
nie dotyczy

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-23, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-06, godzina: 10:00.

 


Dodano 22 2018 godz. 12:23 przez

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki6

97-225Ujazd

 

Pismo: RIR.271.1.20.2018/2                                                                                      Ujazd dnia: 2018-10-22

 

 

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ oraz powiadomienie o zmianach SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-10-18 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenuw celu utworzenia "Akademii Sportu" oraz zakup, dostawa i montaż wyposażenia.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

W związku z dużym i skomplikowanym zakresem robót do wyceny oraz krótkim czasem do sporządzenia oferty na w/w inwestycję, prosimy o rozważenie możliwości przedłużenia terminu składania ofert do 06.11.2018r. Wyznaczony termin złożenia oferty tj. 23.10.2018 będzie bardzo trudny do zrealizowania

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i w celu zapewnienia czasu niezbędnego do przygotowania oraz do złożenia prawidłowej oferty, postanowił przedłużyć termin składania ofert.

Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert06.11.2018r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 06.11.2018r. godz. 10:30

Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.ujazd.bip.cc

 

 

Zamawiający

 

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak


Dodano 5 2018 godz. 12:19 przez

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki6

97-225Ujazd

 

Znak sprawy: RIR.271.1.20.2018                                                                                                      Ujazd dnia: 2018-11-05

 

                                                                                                                                             Wszyscy Wykonawcy

 

P O W I A D O M I E N I E

o zmianach  SIWZ

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:

Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu

w celu utworzenia "Akademii Sportu" oraz zakup, dostawa i montaż wyposażenia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na Adaptację obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia "Akademii Sportu" oraz zakup, dostawa i montaż wyposażenia., dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

W związku z planowaną modyfikacją treści SIWZ, pkt 2 i 3 Rozdziału XIV SIWZ otrzymują następujące brzmienie

2. Termin składania ofert upływa w dniu 14 listopada 2018 r., godz. 10:00 (czasu lokalnego)

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 listopada 2018 r. godz. 10: 30 (czasu lokalnego)

 

Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.ujazd.bip.cc

                                                                        Zamawiający

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak


Dodano 5 2018 godz. 12:20 przez

Ogłoszenie nr 500264114-N-2018 z dnia 05-11-2018 r.

Ujazd:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 630977-N-2018
Data: 03.10.2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Ujazd, Krajowy numer identyfikacyjny 55099900000, ul. Plac Kościuszki  6, 97225   Ujazd, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 192 123, e-mail ugujazd@ujazd.com.pl, faks 447 192 129.
Adres strony internetowej (url): www.ujazd.bip.cc
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
nie dotyczy

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-06, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-14, godzina: 10:00,


Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak


Dodano 5 2018 godz. 14:26 przez

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

 

Pismo: RIR.271.1.20.2018/12                                                                             Ujazd dnia: 2018-11-05

 

 

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w toku postępowania wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego na:

Adaptację obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu

w celu utworzenia "Akademii Sportu" oraz zakup, dostawa i montaż wyposażenia

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. udziela następujących odpowiedzi:

 1. Czy adaptowane budynki sportu i obsługi kąpieliska mają być całoroczne.

Odpowiedź nr 1 :

Zgodnie z informacja zawartą PFU budynki będą funkcjonowały całorocznie.

 1. Jaki rodzaj ogrzewania budynków należy przyjąć do wyceny /kotłownia, ciepło miejskie, elektryczne /fotowoltaika – jaka moc/.

Odpowiedź nr 2 :

Patrz pkt. 2.8 i2.13 PFU

Zgodnie z PFU jako źródła ciepła należy wykonać źródła konwencjonalne oraz źródła odnawialne Jako źródło konwencjonalne należy wykonać nową kotłownie gazową. Do zasilania kotłowinależy przyjąć gaz z sieci gazowej. Szczegółowe warunki przyłączenia Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać od Gestora sieci.

Zgodnie z postanowieniami PFU należy zaprojektować i wykonać budowę instalacji fotowoltaicznych o mocy maksymalnej 10,4 kWp rozmieszczoną na elewacjach i dachu budynków. W ramach projektu zainstalowanych zostanie około 40 szt. modułów fotowoltaicznych, każdy o mocy maksymalnej 0,26 Wp. Szczegółowe rozwiązania techniczne należy przedstawić w projekcie budowlany będący przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie narzuca konkretnego rozwiązania. Zakres przedmiotu zamówienia musi być zgodny w wymaganiami określonymi w SIWZ oraz załącznikach do niej.

 1. Jakie parametry mają tężnie /sposób zasilania w medium, parametry medium, sposób sterowania/

Odpowiedź nr 3 :

Należy zaprojektować i wykonać tężnie zgodnie z PFU, gdzie przewidziano budowę dwóch tężni solankowych o wymiarach rzutu 10x 3,5 i wysokości 3,5 m wraz z instalacjami i wyposażeniem niezbędnym do ich funkcjonowania i instalacji w szczelnych wannach dla potrzeb zamkniętego obiegu solanki.

Szczegółowe rozwiązania techniczne należy przedstawić w projekcie budowlany będący przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie narzuca konkretnego rozwiązania. Zakres przedmiotu zamówienia musi być zgodny w wymaganiami określonymi w SIWZ oraz załącznikach do niej

 1. Czy zjeżdżalnia oznaczona literą “Ł” na PZT wchodzi w zakres wyceny

Odpowiedź nr 4 :

Zjeżdżalnie należy zaprojektować i wykonać zgodnie z postanowieniami PFU oraz wszystkimi dokumentami składających się na opis przedmiotu zamówienia w tym projektu zagospodarowania terenu, zamieszczonymi na str. internetowej zamawiającego.

Zgodnie z zapisamiPFU przewiduje się trzy zjeżdżalnie na obiekcie - mała typu Słoń w brodziku dla dzieci oraz w basenie rekreacyjnym zestaw dwóch zjeżdżalni: Trójtorowa rodzinna o dł. około 12m oraz rurowa typu „snake” o dł. 60m z hamownia w basenie w formie sofy.

 1. Program Funkcjonalno Użytkowy przewiduje zastosowanie uzdatnianie wody w basenach w oparciu o naturalne procesy biologiczne zgodnie z normą FLL 2011. Czy, dla poprawy jakości wody basenowej

Odpowiedź nr 5 :

Zmawiający nie dopuszcza możliwość wprowadzenia, jako wspomaganie systemu uzdatniania, filtrację mechaniczną. Proces uzdatniania wody należy zaprojektować i wykonać zgodnie z SIWZ oraz załącznikach do niej.

Ponadto Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp dokonuje następujących zmian SIWZ załącznik r 8 Programie Funkcjonalno –użytkowym:

pkt 1.4 Dokumenty formalno–prawne str. 25

tiret 3 „Polskie Normy i Normatywy” zastępuje się treścią ”Obowiązujące Normy i Normatywy„

Rozdz. 3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Zamawiający w uwadze str. 76 dopisuje, zdanie drugie. W przypadku wyszczególnienia w wykazie nazw norm dodaje się „lub równoważne”

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczono na str. internetowej Zamawiającego www.ujazd.bip.cc

 

Zamawiający:

 

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

 

 

 


Dodano 13 2018 godz. 13:52 przez

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki6

97-225Ujazd

 

Pismo: RIR.271.1.20.2018/16                                                                                                 Ujazd dnia: 2018-11-13

 

                                                              Wszyscy Wykonawcy

O D P O W I E D Ź

                         na zapytania w sprawie SIWZ oraz powiadomienie o zmianie treści SIWZ

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w toku postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego na:

Adaptację obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu

w celu utworzenia "Akademii Sportu" oraz zakup, dostawa i montaż wyposażenia

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. udziela następujących odpowiedzi:

 1. Zgodnie z rozdziałem VI SIWZ, pkt 4 ppkt. 2) dotyczącym wymaganej zdolności technicznej lub zawodowej dla części II przedmiotowego postępowania warunkiem udziału jest wykonanie jednej dostawy wyposażenia stawu kąpielowego lub obiektu basenowego na kwotę przynajmniej 400000,00 zł. W trosce o optymalizację wykorzystania środków publicznych zwracamy się do Państwa w prośbą o modyfikację tego warunku na wymaganą jedną dostawę wyposażenia dla obiektu użyteczności publicznej na wnioskowaną kwotę 400 000,00zł. W ten sposób umożliwicie Państwo wzięcie udziału w przetargu większej liczbie oferentów zdolnych do należytego wykonania zamówienia przez co zwiększy się jego konkurencyjność.

Ewentualnie czy dopuszczą Państwo do wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu Wykonawców, którzy wykonali należycie jedną dostawę wyposażenia do obiektu basenowego na kwotę ponad 250 000,00zł oraz innego obiektu użyteczności publicznej na kwotę ponad 2 000 000,00zł?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

pkt 2) Rozdziału VI ust. 4  SIWZ otrzymuje następujące brzmienie

 1. Część II zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli: wykaże, żewykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jedną dostawę polegającą na dostawie i montażu wyposażenia stawu kąpielowego lubobiektu basenowego o wartości łącznej co najmniej 250.000 PLN (brutto)

Zamawiający celu zapewnienia czasu niezbędnego do przygotowania oraz do złożenia prawidłowej oferty, postanowił przedłużyć termin składania ofert.

Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert upływa w dniu 21.11.2018r. do godz. 10:00(czasu lokalnego)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 21.11.2018r. o godz. 10:30(czasu lokalnego)

Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.ujazd.bip.cc

Zamawiający:

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

 

 


Dodano 13 2018 godz. 15:59 przez

Ogłoszenie nr 500270901-N-2018 z dnia 13-11-2018 r.

Ujazd:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 630977-N-2018
Data: 03.10.2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Ujazd, Krajowy numer identyfikacyjny 55099900000, ul. Plac Kościuszki  6, 97225   Ujazd, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 192 123, e-mail ugujazd@ujazd.com.pl, faks 447 192 129.
Adres strony internetowej (url): www.ujazd.bip.cc
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
nie dotyczy

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-14, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-21, godzina: 10:00,

 


Zamawiający

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak


Dodano 20 2018 godz. 14:23 przez

Ogłoszenie nr 500277507-N-2018z dnia 20-11-2018 r.

Ujazd:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 630977-N-2018
Data: 03.10.2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Ujazd, Krajowy numer identyfikacyjny 55099900000, ul. Plac Kościuszki  6, 97225   Ujazd, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 192 123, e-mail ugujazd@ujazd.com.pl, faks 447 192 129.
Adres strony internetowej (url): www.ujazd.bip.cc
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
nie dotyczy

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-21, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-27, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3 ppkt 2)
W ogłoszeniu jest: 2) Część II zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Wykonawca spełni warunek, jeżeli: wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jedną dostawę polegającą na dostawie i montażu wyposażenia stawu kąpielowego lub obiektu basenowego o wartości łącznej co najmniej 400.000 PLN (brutto)

W ogłoszeniu powinno być: 2) Część II zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Wykonawca spełni warunek, jeżeli: wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jedną dostawę polegającą na dostawie i montażu wyposażenia stawu kąpielowego lub obiektu basenowego o wartości łącznej co najmniej 250.000 PLN (brutto)

 


Dodano 20 2018 godz. 14:25 przez

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki6

97-225Ujazd

 

 

Pismo: RIR.271.1.20.2018/18                                                                                                Ujazd dnia: 2018-11-20

 

 

 

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ oraz powiadomienie o zmianie treści SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w toku postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego na:

Adaptację obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu

w celu utworzenia "Akademii Sportu" oraz zakup, dostawa i montaż wyposażenia

Prosimy o możliwość dokonywania rozliczeń częściowych za wykonane roboty w okresach miesięcznych. Wartość wynagrodzenia umownego jest znaczna kwotą, a realizacja przedmiotowego obiektu budowlanego to proces długotrwały trwający ponad rok, dlatego też przyjmowanie koncepcji płatności takiej jaka jest zawarta w umowie, wiązałoby się z koniecznością prefinansowania znaczącej części inwestycji przez Wykonawcę. W związku z tym proponujemy, aby płatności dokonywane były częściowo /raz w miesiącu/ w miarę postępu prac budowlanych, na podstawie częściowych protokołów odbioru

Odpowiedź nr 1

Z uwagi na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, które Gmina posiada na przedmiotowe zadanie, nie będzie możliwości składania wniosków płatności w tak krótkich okresach rozliczeniowych dlatego Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór umowy Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt Umowy w formule „zaprojektuj i wybuduj” w następującym zakresie:

§ 2 ust 6 otrzymuje brzmienie;

6. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust 1, będzie płatne w częściach na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę:

 1. za wykonane prace projektowe po uzyskaniu ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę w imieniu i na rzecz Zamawiającego, na podstawie faktury potwierdzonej częściowym protokołem odbioru, jednak nie więcej niż kwota brutto: 221.400,00 złotych(słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta złotych 00/100);
 2. za prace budowlane wykonane do dnia 28.02.2019, 31.05.2019, 31.08.2019, 30.11.2019roku, na podstawie faktur potwierdzonej częściowym protokołem odbioru, jednak nie więcej niż kwota brutto 3 908 872,35.zł. (słownie: trzy miliony dziewięćset osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote 35/100);
 3. za prace wykonane do dnia 31.01.2020 roku, kwotę stanowiącą różnicę między całkowitą kwotą wynagrodzenia brutto (§. 2 ust. 1) i wypłaconymi kwotami wynagrodzenia brutto (zgodnie z pkt 1 i 2 powyżej) i dodatkowo pomniejszoną o wartość stanowiącą 8% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 ust. 1;
 4. płatność końcowa na podstawie faktury końcowej stanowiąca 8% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, po uzyskaniu ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

 

§ 3 ust 2 otrzymuje brzmienie;

 1. W terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram rzeczowo – finansowy (dalej jako „Harmonogram”) realizacji Przedmiotu umowy, uwzględniający zasady rozliczeń, o których mowa w § 2 oraz zakres prac, który należy wykonać w terminach: 24 tygodni od dnia podpisania umowy oraz do dnia 28.02.2019, 31.05.2019, 31.08.2019, 30.11.2019 roku i 31.01.2020 roku. Zakresy prac, które będą zrealizowane w terminie 24 tygodni od dnia podpisania umowy oraz do dnia 28.02.2019, 31.05.2019, 31.08.2019, 30.11.2019 roku i 31.01.2020 roku będą przedmiotami odbiorów częściowych, o których mowa w §7. Zamawiają w ciągu 5 dni od daty otrzymania harmonogramu, o którym mowa w zdaniu pierwszym naniesie uwagi lub zaakceptuje tenże Harmonogram.

Zamawiający celu zapewnienia czasu niezbędnego do przygotowania oraz do złożenia prawidłowej oferty, postanowił przedłużyć termin składania ofert.

Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert upływa w dniu 27.11.2018r. do godz. 10:00(czasu lokalnego)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 27.11.2018r. o godz. 10:30(czasu lokalnego)

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.ujazd.bip.cc

Zamawiający:

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

 


Dodano 26 2018 godz. 10:38 przez

Ogłoszenie nr 500281873-N-2018z dnia 26-11-2018 r.

Ujazd:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 630977-N-2018
Data: 03.10.2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Ujazd, Krajowy numer identyfikacyjny 55099900000, ul. Plac Kościuszki  6, 97225   Ujazd, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 192 123, e-mail ugujazd@ujazd.com.pl, faks 447 192 129.
Adres strony internetowej (url): www.ujazd.bip.cc
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
nie dotyczy

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-27, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-12, godzina: 10:00,

 


Zamawiający

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak


Dodano 26 2018 godz. 11:34 przez

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki6

97-225Ujazd

 

 

Znak sprawy: RIR.271.1.20.2018                                                                                 Ujazd dnia: 2018-11-26

 

Wszyscy Wykonawcy

 

P O W I A D O M I E N I E

o zmianach  SIWZ

 

Dotyczy:zmiany zapisów SIWZ w postępowaniuprowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:

Adaptację obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu

w celu utworzenia "Akademii Sportu" oraz zakup, dostawa i montaż wyposażenia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na Adaptację obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia "Akademii Sportu" oraz zakup, dostawa i montaż wyposażenia, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

W związku z planowaną modyfikacją treści SIWZ, część I załącznik nr 8 do siwz – PFU, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Rozdz. XIV ust 2 i 3 otrzymują brzmienie:

2. Termin składania ofert upływa w dniu 12 grudnia 2018 r., godz. 10:00 (czasu lokalnego)

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2018 r. godz. 10: 30 (czasu lokalnego)

Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.ujazd.bip.cc

                                                                                                 Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak


Dodano 30 2018 godz. 13:24 przez

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki6

97-225Ujazd

 

Znak sprawy: RIR.271.1.20.2018                                                                    Ujazd dnia: 2018-11-30

 

 

Wszyscy Wykonawcy

 

P O W I A D O M I E N I E

o braku zmianach SIWZ

 

Dotyczy:zmiany zapisów SIWZ w postępowaniuprowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:

Adaptację obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu

w celu utworzenia "Akademii Sportu" oraz zakup, dostawa i montaż wyposażenia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na Adaptację obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia "Akademii Sportu" oraz zakup, dostawa i montaż wyposażeniainformuje, że podjął jednak decyzję o nie dokonywaniu zmian
w Programie funkcjonalno – użytkowym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach do niej.termin składania ofert pozostaje bez i upływa w dniu 12 grudnia 2018 r., godz. 10:00 (czasu lokalnego)

Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.ujazd.bip.cc

                                                                                      Zamawiający:

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak       


Dodano 12 2018 godz. 07:54 przez

Ogłoszenie nr 500296946-N-2018z dnia 12-12-2018 r.

Ujazd:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 630977-N-2018
Data: 03.10.2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Ujazd, Krajowy numer identyfikacyjny 55099900000, ul. Plac Kościuszki  6, 97225   Ujazd, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 192 123, e-mail ugujazd@ujazd.com.pl, faks 447 192 129.
Adres strony internetowej (url): www.ujazd.bip.cc
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
nie dotyczy

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.30
W ogłoszeniu jest: Część I zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: a) dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: wykonawca spełni warunek, jeżeli: a1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert na wykonanie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 dokumentację projektową z uwzględnieniem wielobranżowych projektów budowlanych, wielobranżowych projektów wykonawczych i STWiOR budowy lub przebudowy stawu kąpielowego lub basenu o powierzchni niecki (lustro wody) co najmniej 500 m2; a2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie stawu kąpielowego lub basenu o powierzchni niecki (lustro wody) co najmniej 500 m2; lub a3) wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj", tj. obejmującą wykonanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wielobranżowych projektów budowlanych, wielobranżowych projektów wykonawczych i STWiOR oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na: budowie lub przebudowie stawu kąpielowego lub basenu o powierzchni niecki (lustro wody) co najmniej 500 m2. Powyższy warunek dotyczący doświadczenia Wykonawca może spełnić wykazując wykonanie usługi z lit. a1) i roboty z lit. a2) lub zadania z lit. a3). 2) Część II zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Wykonawca spełni warunek, jeżeli: wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jedną dostawę polegającą na dostawie i montażu wyposażenia stawu kąpielowego lub obiektu basenowego o wartości łącznej co najmniej 250.000 PLN (brutto) 3) Część I skieruje do wykonania zamówienia co najmniej następujące osoby: a) projektanta w specjalności architektonicznej, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz doświadczenie w sporządzaniu co najmniej 1 projektu budowlanego w zakresie budowy lub przebudowy stawu kąpielowego lub obiektu basenowego; b) projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie w sporządzaniu co najmniej 2 projektów budowlanych w zakresie budowy, lub przebudowy stawu kąpielowego lub obiektu basenowego o powierzchni niecki (lustra wody) co najmniej 500 m2; c) Kierownika budowy, posiadającego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku kierownika budowy przy budowie, lub przebudowie stawu kąpielowego lub obiektu basenowego o powierzchni niecki (lustra wody) co najmniej 500 m2. d) Kierownika robót w branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w branży konstrukcyjno - budowlanej. Wymagane powyżej okresy doświadczenia zawodowego należy liczyć do upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Okresy doświadczenia ww. osób pokrywające się ze sobą w czasie nie będą sumowane. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji ww. specjalistów przez jedna osobę w zakresie łączenia funkcji: - projektanta w specjalności architektonicznej oraz projektanta w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - kierownika budowy oraz kierownika robót w branży konstrukcyjno - budowlanej. Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65).
W ogłoszeniu powinno być: 1) Część I zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: a) dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: wykonawca spełni warunek, jeżeli: a1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dokumentację projektową obejmującą technologię basenu lub stawu kąpielowego o powierzchni niecki (lustro wody) co najmniej 400 m2; a2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 jedną robotę budowlaną obejmującą wykonanie technologii basenu lub stawu kąpielowego o powierzchni niecki (lustro wody) co najmniej 400 m2; Powyższy warunek dotyczący doświadczenia Wykonawca może spełnić wykazując wykonanie usługi z lit. a1) i roboty z lit. a2) w ramach jednej umowy („zaprojektuj i wybuduj”) lub w ramach osobnych umów. 2) Część II zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Wykonawca spełni warunek, jeżeli: wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jedną dostawę polegającą na dostawie i montażu wyposażenia stawu kąpielowego lub obiektu basenowego o wartości łącznej co najmniej 250.000 PLN (brutto) 3) Część I skieruje do wykonania zamówienia co najmniej następujące osoby: a) projektanta w specjalności architektonicznej, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz doświadczenie w sporządzaniu co najmniej 1 projektu budowlanego w zakresie budowy lub przebudowy stawu kąpielowego lub obiektu basenowego; b) projektanta w specjalności konstrukcyjno–budowlanej, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie w sporządzaniu co najmniej 2 projektów budowlanych w zakresie budowy, lub przebudowy stawu kąpielowego lub obiektu basenowego o powierzchni niecki (lustra wody) co najmniej 500 m2; c) Kierownika budowy, posiadającego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku kierownika budowy. d) Kierownika robót w branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w branży konstrukcyjno - budowlanej. Wymagane powyżej okresy doświadczenia zawodowego należy liczyć do upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Okresy doświadczenia ww. osób pokrywające się ze sobą w czasie nie będą sumowane. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji ww. specjalistów przez jedna osobę w zakresie łączenia funkcji: - projektanta w specjalności architektonicznej oraz projektanta w specjalności konstrukcyjno – budowlanej - kierownika budowy oraz kierownika robót w branży konstrukcyjno – budowlanej. Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65).

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości niezależnie od formy jego wniesienia. Wniesienie należytego wykonania Umowy jest warunkiem wejścia Umowy w życie. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach; 1) w pieniądzu; 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: 85 8985 0004 0060 0600 0101 0017, na przelewie należy wpisać następujący tytuł: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr .............(nr umowy nadany przez Zamawiającego). 4. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego: Ujazd, Pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, pokój nr 1 (Sekretariat). 5. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązać odpowiednio poręczyciela albo gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy – sumy gwarancyjnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie wniesione w tych formach wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważne w wysokości 100% do dnia wykonania zamówienia, plus 30 dni. Zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady wniesione w ww. formach będzie ważne w wysokości 30% od dnia upływu okresu rękojmi plus 15 dni. Zabezpieczenie wniesione w tych formach powinno zawierać zastrzeżenie, że wszelkie spory dotyczące odpowiednio poręczenia albo gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencją sadu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwracane przez Zamawiającego w następujący sposób: 1) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokołu odbioru Przedmiotu Umowy; 2) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady. 7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 8. Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniądze, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Zwrot oryginału dokumentu możliwy jest tylko po upływie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

 

Zamawiający

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak


Dodano 12 2018 godz. 07:55 przez

 

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

 

 

Pismo: RIR.271.1.20.2018/27                                                                                                 Ujazd dnia: 2018-12-11

 

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ oraz powiadomienie o zmianie treści SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w toku postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego na:

Adaptację obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu

w celu utworzenia "Akademii Sportu" oraz zakup, dostawa i montaż wyposażenia

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. udziela następujących odpowiedzi:

 1. Prosimy o wydłużenie terminu zakończenia budowy do końca sierpnia 2020r. Według naszych analiz uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych, projektowanie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wraz z odbiorami powinno potrwać nie mniej niż 20 miesięcy od podpisania umowy
 2. Prosimy o odpowiedź czy doświadczenie przy realizacji technologii basenowej lub stawu budowlanego jest wystarczające do spełnienia wymaganego w siwz doświadczenia zawodowego?
 3. Prosimy o zmianę wymagań doświadczenia zawodowego kierownika budowy na minimum 5 letnie w branży konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.
 4. Prosimy o zmianę należytego zabezpieczenia budowy z 5% wartości ofertowej na 3% ze względu na wysokie wymagania zabezpieczeń finansowych lub majątkowych firm udzielających zabezpieczeń do takich kontraktów.
 5.  Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert – przedłużenie o 7 dni.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy przedmiotu umowy zwrócił się o wydłużenie w umowie o dofinansowanie okresu kwalifikowalności wydatków Projektu. W związku z tym, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji niniejszej umowy maksymalnie o okres czasu, na który IZ wyrazi zgodę poprzez zawarcie stosownego aneksu do umowy o dofinansowanie. Zmiana terminu będzie uwzględniała okres konieczny do dokonania odpowiednich rozliczeń w Projekcie. Powyższe nie stanowi deklaracji wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 2, 3

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

pkt 1) Rozdziału VI ust. 4  SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

 • 1)       Część I zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
 1. dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: wykonawca spełni warunek, jeżeli:

a1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dokumentację projektową obejmującą technologię basenu lub stawu kąpielowego o powierzchni niecki (lustro wody) co najmniej 400 m2;

a2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 jedną robotę budowlaną obejmującą wykonanie technologii basenu lub stawu kąpielowego o powierzchni niecki (lustro wody) co najmniej 400 m2;

 

Powyższy warunek dotyczący doświadczenia Wykonawca może spełnić wykazując wykonanie usługi z lit. a1) i roboty z lit. a2) w ramach jednej umowy („zaprojektuj i wybuduj”) lub w ramach osobnych umów.

pkt 3) Rozdziału VI ust. 4  SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„c)        Kierownika budowy, posiadającego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku kierownika budowy.”

pkt 3) Rozdziału XIII ust. 2 SIWZ w kryterium kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w tabeli poz. nr 1 kierownik budowy otrzymuje następujące brzmienie:

 

Funkcja

Doświadczenie/kwalifikacje

punktacja

Kierownik budowy

Kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń na stanowisku kierownika budowy

0,5 pkt za każdy rok powyżej dwóch lat wymaganych dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu tj. za 3 i kolejny rok. Zamawiający będzie brał pod uwagę każdy pełny rok kalendarzowy doświadczenia osoby (365 dni). W przypadku wskazania okresów doświadczenia krótszych niż rok kalendarzowy (liczonych w miesiącach i dniach), Zamawiający przeliczy wskazaną liczbę dni doświadczenia według zasady 1 rok = 365 dni i na tej podstawie przyzna punkty w kryterium.

Maksymalnie 5 punktów

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy Rozdział D tabela poz. nr 1 Kierownik budowy otrzymuje następujące brzmienie

 

Funkcja

Imię i nazwisko

Doświadczenie

Kierownik budowy

 

 

Kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno– budowlanej bez ograniczeń na stanowisku kierownika budowy przez ….. lat.

Okresy doświadczenia zawodowego ze wskazaniem budowy:

 1. …………………...............................................................
 2. ………………………….......................................................
 3. …………………………........................................................

Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej w dniu 11.12.2018r. poprawiony załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy - zmiana

Odpowiedź na pytanie nr 4

Załącznik nr 1 do SIWZ – projekt Umowy w formule „zaprojektuj i wybuduj” § 15 ust 1 otrzymuje następujące brzmienie:

 1.  

ust. 1 Rozdz. XVI. SIWZ otrzymuje brzmienie:

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości niezależnie od formy jego wniesienia. Wniesienie należytego wykonania Umowy jest warunkiem wejścia Umowy w życie.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający w celu zapewnienia czasu niezbędnego do przygotowania oraz do złożenia prawidłowej oferty, postanowił przedłużyć termin składania ofert.

Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert upływa w dniu 20.12.2018r. do godz. 10:00 (czasu lokalnego)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 20.12.2018r. o godz. 10:30 (czasu lokalnego)

Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.ujazd.bip.cc

Zamawiający:

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

 

 


Dodano 20 2018 godz. 14:27 przez

Ujazd dnia: 2018-12-20

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki6

97-225Ujazd

 

Znak sprawy:RIR.271.1.20.2018                                                                                                                                              

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu

w celu utworzenia "Akademii Sportu" oraz zakup, dostawa i montaż wyposażenia.

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazujeinformacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 20/12/2018 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Część I -                 8.451.004,75 zł brutto.

Część II -                 699.999,15 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena

oferty

Termin wykonania

Okres

gwarancji

Warunki płatności

1

Część II

MULTIKO Narkiewicz Sp.j

ul. Cukrowa 12D

71-004 Szczecin

1 698 000.00 zł

31.03.2020

48 miesiące

Przelew

30 dni

2

Część I

Piotr Wężyk

KONSTRUKTOR PROFESIONAL & PROFIT CE

ul. Wronia 65

97-300 Piotrków Tryb.

18 646 800.00 zł

31.03.2020

36 miesiące

Przelew

30 dni

 

Zamawiający:

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

 

 

_________________________


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


SIWZ
Dodany: 03.10.2018 godz. 15:53
 
Część I Załączniki nr 1 do SIWZ Projekt Umowy na zaprojektuj i wybuduj
Dodany: 03.10.2018 godz. 15:53
 
Część II Załączniki nr 1a do SIWZ Projekt Umowy na dostawę
Dodany: 03.10.2018 godz. 15:53
 
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy
Dodany: 03.10.2018 godz. 15:54
 
Załączniki nr 3 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku przesłanek do wykluczenia
Dodany: 03.10.2018 godz. 15:54
 
Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz usług
Dodany: 03.10.2018 godz. 15:54
 
Załącznik nr 4a do SIWZ Wykaz dostaw
Dodany: 03.10.2018 godz. 15:54
 
Załączniki nr 5 do SIWZ Wykaz osób
Dodany: 03.10.2018 godz. 15:54
 
Załączniki nr 6 do SIWZ Wykaz robót
Dodany: 03.10.2018 godz. 15:54
 
Załączniki nr 7 do SIWZ Zobowiazanie innego podmiotu
Dodany: 03.10.2018 godz. 15:59
 
Część I: Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik nr 8, 8a,8b,8c,8d,8e,8f,8g
Dodany: 03.10.2018 godz. 15:59
 
Część II : Opis przedmiotu zamówienia -Załacznik 9 do SIWZ - WYKAZ WYPOSAŻENIA
Dodany: 03.10.2018 godz. 15:59
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 22.10.2018r.
Dodany: 22.10.2018 godz. 12:19
 
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz powiadomienie o zmianach w SIWZ z dn. 22.11.2018
Dodany: 22.10.2018 godz. 12:23
 
Powiadomienie o zm. SIWZ z 05.11.2018
Dodany: 05.11.2018 godz. 12:19
 
Ogłoszenie o zm. ogłoszenia
Dodany: 05.11.2018 godz. 12:19
 
Odp z 05.11.2018 na zapytania do SIWZ
Dodany: 07.11.2018 godz. 7:46
 
O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ oraz powiadomienie o zmianie treści SIWZ
Dodany: 13.11.2018 godz. 13:52
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 13.11.2018 godz. 15:59
 
Ogłoszenie o zm. ogłoszenia
Dodany: 20.11.2018 godz. 14:23
 
O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ oraz powiadomienie o zmianie treści SIWZ
Dodany: 20.11.2018 godz. 14:25
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26.11.2018
Dodany: 26.11.2018 godz. 10:38
 
Powiadomienie o zmianach SIWZ z 26.11. 2018r
Dodany: 26.11.2018 godz. 11:34
 
Powiadomienie BIP
Dodany: 30.11.2018 godz. 13:24
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.12.2018r.
Dodany: 12.12.2018 godz. 7:54
 
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz powiadomienie o zmianach w SIWZ z dn. 12.12.2018
Dodany: 12.12.2018 godz. 7:55
 
Informacja z otwarcia ofert z dn. 20.12.2018 r.
Dodany: 20.12.2018 godz. 14:27
 Ostateczny termin składania ofert:
 20 2018Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Małgorzata Kubica
Informacja opublikowana przez:
  dnia 3 2018 godz. 15:53
Liczba odsłon:
  1187 od 3 2018 godz. 15:53  (średnio 6.04 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl