Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa i montaż instalacji solarnych, kotłów na biomasę do ogrzewania centralnej wody użytkowej oraz instalacji fotowoltaicznych na obiektach budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Ujazd w zakresie części II dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i części III dostawa i montaż kotłów na biomasę

Numer: RIR.271.1.10.2018/9


Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Pismo: RIR.271.1.10.2018/9                                                                                    Ujazd dnia: 2018-09-21

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa i montaż instalacji solarnych, kotłów na biomasę do ogrzewania centralnej wody użytkowej oraz instalacji fotowoltaicznych na obiektach budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Ujazd

w zakresie części II dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych

i części III dostawa i montaż kotłów na biomasę

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K

ul. Majora Hubala 157

95-054 Wola Zaradzyńska

na:

Cześć II obejmuje dostawę i montaż 24 szt. instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej (dalej: Instalacje fotowoltaiczne); za cenę 423 729.54 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktów w ramach kryterium cena, długość okresu gwarancji, termin realizacji zamówienia

FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K

ul. Majora Hubala 157

95-054 Wola Zaradzyńska

na:

Cześć III obejmuje dostawę i montaż: 15 szt. kotłów na biomasę do ogrzewania centralnej wody za cenę 246 258.45 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktów w ramach kryterium cena, długość okresu gwarancji, termin realizacji zamówienia

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem

2 - Cześć II obejmuje dostawę i montaż 24 szt. instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej (dalej: Instalacje fotowoltaiczne);

FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K

ul. Majora Hubala 157

95-054 Wola Zaradzyńska

1 - Cena - 60.00 pkt (423 729,54 zł)

2 - długość okresu gwarancji - 20.00 pkt (7 lat)

3 - termin realizacji - 10.00 pkt (01.12.2018r.)

  90,00 pkt

2 - Cześć II obejmuje dostawę i montaż 24 szt. instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej (dalej: Instalacje fotowoltaiczne);

EKO PRIME HALINA SUSIK

ul. Jana Susika 3

97-226 Żelechlinek

1 - Cena - 47.84 pkt (531 474, 00 zł)

2 - długość okresu gwarancji - 20.00 pkt(7 lat)

3 - termin realizacji - 20.00 pkt (30.11.2018r.)

  87,84 pkt

2 - Cześć II obejmuje dostawę i montaż 24 szt. instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej (dalej: Instalacje fotowoltaiczne);

3 energy Lech Szafran

ul. Nerfrytowa 58

91-360 Łódź

1 - Cena - 47.48 pkt (535 480,79 zł)

2 - długość okresu gwarancji - 20.00 pkt (7 lat)

3 - termin realizacji - 20.00 pkt (30.11.2018r.)

  87,48 pkt

2 - Cześć II obejmuje dostawę i montaż 24 szt. instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej (dalej: Instalacje fotowoltaiczne);

NEOSTAR GREEN ENERGY Sp. z o.o.

ul. Gościniec 176

93-646 Łódź

1 - Cena - 0.00 pkt

2 - długość okresu gwarancji - 0.00 pkt

3 - termin realizacji - 0.00 pkt

  0,00 pkt

3 - Cześć III obejmuje dostawę i montaż: 15 szt. kotłów na biomasę do ogrzewania centralnej wody

FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K

ul. Majora Hubala 157

95-054 Wola Zaradzyńska

1 - Cena - 60.00 pkt (246 258.45 zł)

2 - długość okresu gwarancji - 20.00 pkt (7 lat)

3 - termin realizacji - 0.00 pkt (31.12.2018r.)

  80,00 pkt

3 - Cześć III obejmuje dostawę i montaż: 15 szt. kotłów na biomasę do ogrzewania centralnej wody

NEOSTAR GREEN ENERGY Sp. z o.o.

ul. Gościniec 176

93-646 Łódź

1 - Cena - 0.00 pkt

2 - długość okresu gwarancji - 0.00 pkt

3 - termin realizacji - 0.00 pkt

  0,00 pkt

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

oferta nr 2 Część II dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych

NEOSTAR GREEN ENERGY Sp. z o.o.

ul. Gościniec 176

93-646 Łódź

Oferta odrzucona w zadaniu 2

1)            Art. 89 ust. 1 pkt 7b

 

Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 3 Pzp oraz na podstawie punktu 8 SIWZ wymagał w niniejszym postępowaniu, aby oferta była zabezpieczona wadium na kwotę 13 000,00 zł. przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 07.08.2018r. do godz. 10:00. 

Zgodnie z pkt 8.4 SIWZ: "W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr 85 89850004 0060 0600 0101 0017 z dopiskiem:

8.4.1.      "Wadium w postępowaniu Nr 271.1.10.2018 na "Dostawę i montaż instalacji solarnej, kotłów na biomasę do ogrzewania centralnej wody użytkowej oraz instalacji fotowoltaicznych na obiektach budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Ujazd". W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego:.

 

Wykonawca złożył ofertę w dniu 07.08.2018r. o godz.  08:48, natomiast środki pieniężne wpłynęły na rachunek Zamawiającego w dniu 07.08.2018r., o godz.: 11:23. Wobec powyższego oferta złożona w dniu 07.08.2018r. o godz.  08:48 przez Wykonawcę  do upływu terminu składania ofert nie była zabezpieczona wymaganym wadium.

Zamawiający był zobowiązany odrzucić ofertę Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ponieważ, wadium nie zostało wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 07.08.2018r. do godz. 10:00.

2

oferta nr 2 część III dostawa i montaż kotłów na biomasę

NEOSTAR GREEN ENERGY Sp. z o.o.

ul. Gościniec 176

93-646 Łódź

Oferta odrzucona w zadaniu 3

1)            Art. 89 ust. 1 pkt 7b

 

Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 3 Pzp oraz na podstawie punktu 8 SIWZ wymagał w niniejszym postępowaniu, aby oferta była zabezpieczona wadium na kwotę 5 000,00 zł. przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 07.08.2018r. do godz. 10:00. 

Zgodnie z pkt 8.4 SIWZ: "W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr 85 89850004 0060 0600 0101 0017 z dopiskiem:

8.4.1.      "Wadium w postępowaniu Nr 271.1.10.2018 na "Dostawę i montaż instalacji solarnej, kotłów na biomasę do ogrzewania centralnej wody użytkowej oraz instalacji fotowoltaicznych na obiektach budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Ujazd". W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego:.

 

Wykonawca złożył ofertę w dniu 07.08.2018r. o godz.  08:48, natomiast środki pieniężne wpłynęły na rachunek Zamawiającego w dniu 07.08.2018r., o godz.: 11:23. Wobec powyższego oferta złożona w dniu 07.08.2018r. o godz.  08:48 przez Wykonawcę  do upływu terminu składania ofert nie była zabezpieczona wymaganym wadium.

Zamawiający był zobowiązany odrzucić ofertę Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ponieważ, wadium nie zostało wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 07.08.2018r. do godz. 10:00.

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

                                                                         Zamawiający 

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak               


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszeniaDodany: 21.09.2018 godz. 14:23
 


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Janeczek
Informacja opublikowana przez:
  dnia 21 2018 godz. 14:23
Liczba odsłon:
  260 od 21 2018 godz. 14:23  (średnio 2.05 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl