Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa i montaż instalacji solarnych, kotłów na biomasę do ogrzewania centralnej wody użytkowej oraz instalacji fotowoltaicznych na obiektach budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Ujazd - Część IGmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Pismo: RIR.271.1.10.2018/9                                                                                                  Ujazd dnia: 2018-09-12

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

Dostawa i montaż instalacji solarnych, kotłów na biomasę do ogrzewania centralnej wody użytkowej oraz instalacji fotowoltaicznych na obiektach budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Ujazd

CZĘŚĆ I Dostawa instalacji solarnych z montażem

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

ANTINUS Sp. z o.o.

ul. Sobieskiego 39/B5

96-100 Skierniewice

na:

Cześć I obejmuje dostawę i montaż 83 szt. solarnych systemów grzewczych (dalej: Instalacje solarne) za cenę 970 617.42 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktów w ramach kryterium cena, długość okresu gwarancji, termin realizacji zamówienia

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem

1 - Cześć I obejmuje dostawę i montaż 83 szt. solarnych systemów grzewczych (dalej: Instalacje solarne)

ANTINUS Sp. z o.o.

ul. Sobieskiego 39/B5

96-100 Skierniewice

1 - Cena - 60.00 pkt (970 617,42 zł)

2 - długość okresu gwarancji - 20.00  pkt(7 lat)

3 - termin realizacji - 20.00 pkt (29.11.2018r.)

  100,00 pkt

1 - Cześć I obejmuje dostawę i montaż 83 szt. solarnych systemów grzewczych (dalej: Instalacje solarne)

FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K

ul. Majora Hubala 157

95-054 Wola Zaradzyńska

1 - Cena - 57.13 pkt (1 019 298,09 zł)

2 - długość okresu gwarancji - 20.00 pkt (7lat)

3 - termin realizacji - 0.00 pkt (31.12.2018r.)

  77,13 pkt

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

                                                                                           

 Treść ogłoszenia
Informacja opublikowana przez:
  dnia 12 2018 godz. 12:32
Liczba odsłon:
  297 od 12 2018 godz. 12:32  (średnio 2.15 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl