Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty-,,Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych funkcjonujących w Gminie Ujazd w okresie 01.09.2018 r. 30.06.2019 r.

Numer: CUW.271.2.2018


Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd                  Osiedle Niewiadów, 09.08.2018 r.

97-225 Ujazd

Osiedle Niewiadów 27

 

CUW.271.2.2018

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

            Na podstawie art. 86 ust 5, art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579,  poz. 2018)   informuję,
 że w prowadzonym przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd, Osiedle Niewiadów 27 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci  do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych funkcjonujących w Gminie Ujazd w okresie 01.09.2018 r.– 30.06.2019 r.” Zadanie I w trybie przetargu nieograniczonego, zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Firma Przewozowa „Bogdan”

Bogdan Piotrowski

ul. Słoneczna 22

97-225 Ujazd

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta wybranego wykonawcy zawierała  najkorzystniejszy bilans ceny – 60 pkt i czasu podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii – 40 pkt  t.j kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100 w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego.

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu oferty złożyli:

Firma Przewozowa „Bogdan”

Bogdan Piotrowski

ul. Słoneczna 22

97-225 Ujazd

Oferta wykonawcy otrzymała w:

kryterium – cena – 60 pkt,

kryterium –czasu podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii – 40 pkt,                   

Otrzymują:

1) Firma Przewozowa „Bogdan”

Bogdan Piotrowski

ul. Słoneczna 22

97-225 Ujazd

 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: na ,,Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci  do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych funkcjonujących w Gminie Ujazd w okresie
01.09.2018 r.– 30.06.2019 r.”

Z A W I A D O M I E N I E

      dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania: na ,,Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci  do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych funkcjonujących w Gminie Ujazd w okresie 01.09.2018 r. – 30.06.2019 r. ”Zadanie 1”.  Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd zgodnie  z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579,  poz. 2018)  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania: na ,,Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci  do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych funkcjonujących w Gminie Ujazd w okresie 01.09.2018 r.– 30.06.2019 r.”

Nr rej. CUW.271.2.2018 wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:
 

Firma Przewozowa „Bogdan”

Bogdan Piotrowski

ul. Słoneczna 22

97-225 Ujazd

 

Cena oferty brutto wynosi: 5,30 zł  (słownie : pięć złotych 30/100 )

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ :

Cena:                                                                                    60%,         
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii  :        40%


 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów  oceny ofert określonych w SIWZ:

Nr oferty (wg kolejności

składani)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów wg kryterium:
 Cena

60%

Przyznana ilość punktów wg kryterium:
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii 

40 %

 

 

Łączna ilość punktów

Oferta nr 1

 

Firma Przewozowa „Bogdan”

Bogdan Piotrowski

ul. Słoneczna 22

97-225 Ujazd

60 pkt

40 pkt

100 pkt 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

                                                                                                                                                p.o. Kierownika

                                                                                                                                                (-) Wojciech Kocięba

 

 

 

 

 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd                  Osiedle Niewiadów, 09.08.2018 r.

97-225 Ujazd

Osiedle Niewiadów 27

 

CUW.271.2.2018

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579,  poz. 2018) informuję, że w prowadzonym przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd, Osiedle Niewiadów 27 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na ,,Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci  do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych funkcjonujących w Gminie Ujazd w okresie 01.09.2018 r.– 30.06.2019 r.”- Zadanie 2 w trybie przetargu nieograniczonego, zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Firma Przewozowa „Bogdan”

Bogdan Piotrowski

ul. Słoneczna 22

97-225 Ujazd

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta wybranego wykonawcy zawierała  najkorzystniejszy bilans ceny – 60 pkt i czasu podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii – 40 pkt  t.j kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100 w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego.

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu oferty złożyli:

Firma Przewozowa „Bogdan”

Bogdan Piotrowski

ul. Słoneczna 22

97-225 Ujazd

Oferta wykonawcy otrzymała w:

kryterium – cena – 60 pkt,

kryterium –czasu podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii – 40 pkt,                   

Otrzymują:

1) Firma Przewozowa „Bogdan”

Bogdan Piotrowski

ul. Słoneczna 22

97-225 Ujazd

 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: na ,,Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci  do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych funkcjonujących w Gminie Ujazd w okresie
01.09.2018 r.– 30.06.2019 r.”
– Zadanie 2”

Z A W I A D O M I E N I E

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania: na ,,Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci  do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych funkcjonujących w Gminie Ujazd w okresie 01.09.2018 r. – 30.06.2019 r. ”Zadanie 2”.  Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd zgodnie  z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579,  poz. 2018)  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania: na ,,Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci  do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych funkcjonujących w Gminie Ujazd w okresie
01.09.2018 r.– 30.06.2019 r.” Nr rej. CUW.271.2.2018 wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:
 

Firma Przewozowa „Bogdan”

Bogdan Piotrowski

ul. Słoneczna 22

97-225 Ujazd

Cena oferty brutto wynosi: 5,00 zł  (słownie : pięć złotych 00/100 )

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ :

Cena:                                                                                    60%,         
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii  :        40%


 

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów  oceny ofert określonych w SIWZ:

Nr oferty (wg kolejności

składani)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów wg kryterium:
 Cena

60%

Przyznana ilość punktów wg kryterium:
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii 

40 %

 

 

Łączna ilość punktów

Oferta nr 1

 

Firma Przewozowa „Bogdan”

Bogdan Piotrowski

ul. Słoneczna 22

97-225 Ujazd

60 pkt

40 pkt

100 pkt 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

                                                                                                                                        p.o. Kierownika

                                                                                                                                                (-) Wojciech Kocięba

 

 

 

 

 

 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd                  Osiedle Niewiadów, 09.08.2018 r.

97-225 Ujazd

Osiedle Niewiadów 27

 

CUW.271.2.2018

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579,  poz. 2018) informuję, że w prowadzonym przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd, Osiedle Niewiadów 27 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci  do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych funkcjonujących w Gminie Ujazd w okresie 01.09.2018 r.– 30.06.2019 r.” - Zadanie 3 w trybie przetargu nieograniczonego, zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

„Smykbus” Transport Samochodowy

Wanda Wysmyk

ul. Jana Pawła II 3

97-225 Ujazd

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta wybranego wykonawcy zawierała  najkorzystniejszy bilans ceny – 60 pkt i czasu podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii – 40 pkt  t.j kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100 w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego.

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu oferty złożyli:

„Smykbus” Transport Samochodowy

Wanda Wysmyk

ul. Jana Pawła II 3

97-225 Ujazd

Oferta wykonawcy otrzymała w:

kryterium – cena – 60 pkt,

kryterium – czasu podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii – 40 pkt,                  

Otrzymują:

1) „Smykbus” Transport Samochodowy

Wanda Wysmyk

ul. Jana Pawła II 3

97-225 Ujazd

 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: na ,,Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci  do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych funkcjonujących w Gminie Ujazd w okresie
01.09.2018 r.– 30.06.2019 r.”
– Zadanie 3”

 

Z A W I A D O M I E N I E

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania: na ,,Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci  do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych funkcjonujących w Gminie Ujazd w okresie 01.09.2018 r.– 30.06.2019 r.” Zadanie 3”.  Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd zgodnie  z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579,  poz. 2018) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania: ,,Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia na zajęcia i rozwożenia po zajęciach dzieci  do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych funkcjonujących w Gminie Ujazd w okresie 01.09.2018 r.– 30.06.2019 r.”,  Nr rej. CUW.271.2.2018 wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

                                                  „Smykbus” Transport Samochodowy

Wanda Wysmyk

ul. Jana Pawła II 3

97-225 Ujazd

Cena oferty brutto wynosi: 2,37 zł  (słownie : dwa złote 37/100 )

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ :

Cena:                                                                                   60%,         
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii  :        40%


 

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów  oceny ofert określonych w SIWZ:

Nr oferty (wg kolejności

składani)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów wg kryterium:
 Cena

60%

Przyznana ilość punktów wg kryterium:
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii 

40 %

 

 

Łączna ilość punktów

Oferta nr 1

 

„Smykbus” Transport Samochodowy

Wanda Wysmyk

ul. Jana Pawła II 3

97-225 Ujazd

60 pkt

40 pkt

100 pkt 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta,  z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym  niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

                                                                                                                                                p.o. Kierownika

                                                                                                                                                (-) Wojciech Kocięba


» ZAŁĄCZNIKI «
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 1
Dodany: 09.08.2018 godz. 13:34
 
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 2
Dodany: 09.08.2018 godz. 13:34
 
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 3
Dodany: 09.08.2018 godz. 13:34
 


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Wojciech Kocięba [Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Ujeździe] dnia 9 2018
Informacja opublikowana przez:
  dnia 9 2018 godz. 13:34
Liczba odsłon:
  289 od 9 2018 godz. 13:34  (średnio 1.99 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl