Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
OGŁOSZENIE O NABORZE WÓJT GMINY UJAZD OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
  Damian Andryszek      19.01.2018 godz. 12:24
 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

WÓJT GMINY UJAZD

Ogłasza nabór kandydatów Na  stanowisko

INSPEKTORA DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

 

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.1.2018.HB

Data publikacji ogłoszenia: 19 stycznia 2018 r.

Termin składania ofert: 1 lutego 2018 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: powyżej 6%

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca jednozmianowa,
 • narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,
 • bezpieczne warunki pracy na stanowisku,
 • stanowisko pracy znajduje się na piętrze budynku, budynek nie jest przystosowany dla osób
  z dysfunkcją ruchu.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (nie przewiduje się możliwości zatrudnienia cudzoziemców),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe: w zakresie planowania przestrzennego lub administracja,
 • minimum trzy letni staż pracy,
 • znajomość przepisów: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeks postepowania administracyjnego, prawo budowlane, ustawa o gospodarce nieruchomościami, o ochronie danych osobowych, instrukcja kancelaryjna.

 

Wymagania dodatkowe:

 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego, w tym między innymi:

- przygotowanie analizy zmian w zagospodarowaniu gminy oraz oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- realizacja czynności związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

- realizacja czynności związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- wydawanie wypisów i wyrysów ze studium i  planu miejscowego,

- prowadzenie postępowań z zakresu ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

 • prowadzenie spraw związanych z opracowaniem gminnego programu rewitalizacji;
 • prowadzenie spraw związanych z opracowaniem projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

 

Oferta musi zawierać:

 • list motywacyjny,
 • życiorys - CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy tj. świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • osoby niepełnosprawne – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • oświadczenie kandydata  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922).

 

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty)

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty zawarte z zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na inspektora ds. planowania przestrzennego”, należy składać osobiście
w sekretariacie urzędu (pok. 1) lub przesłać na adres:

 

Urząd Gminy w Ujeździe

plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

w terminie do dnia  1 lutego  2018 r.

 

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd  (datę wpływu). Dokumenty doręczone po w/w terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe:

 • Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną mailowo lub telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania konkursowego.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ujazd (www.ujazd.bip.cc) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ujeździe.

     Wójt Gminy Ujazd

                                                                                         (-) mgr inż. Artur Pawlak

 

OBWIESZCZENIE
  Grzegorz Dratwa      16.01.2018 godz. 13:57
 

OBWIESZCZENIE Nr .30/2017  Wojewody Łódzkiego z 20 grudnia 2017 w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na obszarze województwa łódzkiego

 

 

Informacja dla mieszkańców Osiedla Niewiadów
  Damian Andryszek      11.01.2018 godz. 14:31
 

Informacja

dla mieszkańców Osiedla Niewiadów

Urząd Gminy w Ujeździe informuje, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych (np. niepotrzebne meble, opony, wykładziny) z terenu Osiedla Niewiadów w I półroczy 2018r. przeprowadzone będą w następujących terminach:

- 21.02.2018r. (wtorek)

- 11.04.2018r. (wtorek)

- 20.06.2018r. (wtorek)

Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Nr III odpady te powinni gromadzić przy zbiorczym punkcie składowania odpadów (obok placu zabaw), a Członkowie Wspólnot Mieszkaniowych Nr I i II przy punkcie odbioru odpadów za bl. nr 13.

Zużyty sprzęt RTV i AGD (np. telewizory, lodówki, pralki) mieszkańcy Osiedla Niewiadów mogą wystawiać w swoich punktach zbiorczych, przy dzwonach na selektywne odpady (we wtorki). Przedmiotowe odpady odbierane będą w każdą środę wraz z odpadami selektywnymi.

 

                                                                                          Wójt Gminy Ujazd

                                                                                         (-) mgr inż. Artur Pawlak

 

OGŁOSZENIE O NABORZE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY UJAZD referenta d.s. administracyjno księgowych w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd
  Damian Andryszek      10.01.2018 godz. 14:52
 

OGŁOSZENIE O NABORZE

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY UJAZD

97-255 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27

Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

referenta d.s. administracyjno – księgowych
w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy 40 godzin tygodniowo 

Numer ewidencyjny naboru: CUW.211.1.2018

Data publikacji ogłoszenia: 10 stycznia   2018 r.

Termin składania ofert: 24 stycznia 2018 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: powyżej 6%

Warunki pracy:
- Praca jednozmianowa,
- Narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,
- Bezpieczne warunki pracy na stanowisku,
- Praca na parterze, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu.


1. Wymagania niezbędne:

     - znajomość przepisów  ustawy o ochronie zdrowia w zakresie  funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej   
- wykształcenie: wyższe administracyjne lub podyplomowe administracyjne,
-  doświadczenie zawodowe - co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego,  przy czym preferowana jest praktyka w placówce podstawowej opieki zdrowotnej,
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902),
-  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
- kandydat(ka) nie był(a) prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

    a. znajomość następujących aktów prawnych:
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1793 z późn. zm.)       
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1870, poz.1984)  wraz z aktami wykonawczymi   do tej ustawy;
- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1016, poz. 1047 wraz  z aktami wykonawczymi do tej ustawy,
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579),
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2014poz. 1914, z 2017 r. poz. 1300).

      b. sumienne, sprawne, terminowe i bezstronne wykonywanie zadań, dyspozycyjność, odpowiedzialność, zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach  ze zwierzchnikami, współpracownikami i w kontaktach z klientami,

     c.  umiejętność sporządzania sprawozdań i analiz,

     d. umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,

     e.  samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność,

     f.  oczekiwane podjęcie pracy od dnia 1 lutego 2018 r.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) przyjmowanie i sprawdzanie dowodów księgowych przedłożonych przez kierowników jednostek obsługiwanych,
  2) dokonywanie wstępnej czynności dekretacji, segregacji i sprawdzenia prawidłowości  dowodów księgowych przedłożonych przez kierownika jednostki obsługiwanej,
 3) archiwizowanie dokumentów księgowych,
 4) opracowywanie danych statystycznych do sprawozdań miesięcznych, kwartalnych
i rocznych;
5) wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

4. Informacja o warunkach pracy:

  1) zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony z zastrzeżeniem:   osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej. Warunkiem dalszego zatrudnienia na powyższym stanowisku jest zaliczenie służby przygotowawczej i uzyskanie pozytywnego wyniku kończącego służbę przygotowawczą referenta do spraw administracyjno – księgowych,
  2) praca na stanowisku w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd w pełnym wymiarze czasu pracy – 40 godzin tygodniowo;
  3) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych;
  4) praca na miejscu w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd, 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27

5. Wskazanie wymaganych dokumentów:

      1)  kopia dowodu osobistego,
2) oświadczenie kandydata „o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji”,
3) list motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, świadectw pracy, oraz posiadanych dodatkowych kwalifikacji, uprawnień (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem),
5) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie był karany sądownie, nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne oraz, że korzysta z pełni praw publicznych,
6) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Termin i miejsce składania dokumentów:
             Wymagane dokumenty należy składać w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd
97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27, lub przesyłać pocztą na adres Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27, w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na Specjalistę d.s. księgowych w  Centrum Usług Wspólnych  Gminy Ujazd”.
        Termin składania dokumentów - do dnia 24 stycznia 2018 r.   (środa) włącznie –
do godz.15.00. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
        Otwarcie ofert nastąpi w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27, w dniu  24 października  2017 r. o godz. 14.00.
      Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys,
z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty
z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)” oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902). Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych
z procesem rekrutacji do pracy.
     Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  44 719 21 11 Osobą wyznaczoną do kontaktu w tej sprawie jest  Wojciech Kocięba – p.o. Kierownika CUW Gminy Ujazd.
    Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.
      Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.ujazd.bip.cc) oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd, 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27 

Ujazd, 10 stycznia 2018 r.
Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Centrum Usług Wspólnych  Gminy Ujazd w dniu 10 stycznia 2018

   p.o. Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd

Wojciech Kocięba

 

 

Harmonogram odbioru odpadów w 2018 roku
  Damian Andryszek      28.12.2017 godz. 7:51
 
 

Informacja o zmianie firmy odbierającej odpady komunalne w roku 2018
  Damian Andryszek      15.12.2017 godz. 7:41
 

Informacja o zmianie firmy odbierającej odpady komunalne w roku 2018

 

Wójt Gminy Ujazd informuje, że od dnia 01.01.2018r. odpowiedzialnym za odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ujazd, z nieruchomości zamieszkałych jest firma - EKOM Maciejczyk Spółka Jawna, ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny.

 Zgodnie z zawartą umową, w/w firma w dniach 16-28 grudnia 2017r. będzie dostarczała do nieruchomości:

- pojemniki na odpady nieselektywne (zmieszane),

- komplety worków na odpady selektywne,

- harmonogram odbioru odpadów na I półrocze 2018 roku.

Dotychczasowy odbiorca odpadów - firma ENERIS Surowce S.A. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim ul. Majowa 87/89, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, będzie odbierać swoje kosze w dniu ostatniego odbioru odpadów nieselektywnych (zmieszanych) przypadającym w grudniu 2017r.

                                                     

Wójt Gminy Ujazd

(-) mgr inż. Artur Pawlak

 

Rolniku, bądź bezpieczny na drodze - noś odblaski!
  Damian Andryszek      08.12.2017 godz. 9:28
 
 

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalisty do spraw księgowości w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd
  Damian Andryszek      10.11.2017 godz. 13:56
 

Osiedle Niewiadów, 10.11.2017 r.

 

Centrum Usług Wspólnych

          Gminy Ujazd

 

CUW.2111.7.2017

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Specjalisty do spraw księgowości

w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd

 (nazwa stanowiska pracy)

 

 

            Pełniący obowiązki Kierownika  Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd informuje, 
że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko, do zatrudnienia
na stanowisku specjalisty do spraw księgowości w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd
w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd wybrana została Pani Justyna Podwysocka Zamieszkała: 97-225 Ujazd, Zaosie 37.

                                            Uzasadnienie wyboru:

            W dniu 06.11.2017 r. odbyło się spotkanie Komisji rekrutacyjnej powołanej
na podstawie zarządzenia Nr 15/2017 p.o. kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd z dnia 23.10.2017 r. z kandydatem na stanowisko specjalisty do spraw księgowości
 w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd. Pani Justyna Podwysocka wykazała się znajomością  przepisów ustaw o finansach publicznych i o rachunkowości. Zna zasady funkcjonowania jednostki budżetowej, w szczególności dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych.

 

p.o. Kierownika Centrum Usług Wspólnych

Gminy Ujazd

Wojciech Kocięba

 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl