www.bip.gov.pl  

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
0


E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Utworzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej, plenerowej w miejscowości Osiedle Niewiadów
 Dariusz Adamiec      25.03.2015

Utworzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej, plenerowej w miejscowości Ujazd
 Dariusz Adamiec      25.03.2015

Rekrutacja do Przedszkoli Samorządowych prowadzonych przez Gminę Ujazd na rok szkolny 2015/16
 Dariusz Adamiec      02.02.2015

Zakup wyposażenia meblowego, sprzętu audiowizualnego oraz kosiarki spalinowej, stanowiące wyposażenie Ośrodka Kultury w Ciosnach
 Dariusz Adamiec      02.02.2015

Mali przyjaciele drzew  program z zakresu edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe
 Dariusz Adamiec      14.01.2015

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej wraz z przyłączami w miejscowości Osiedle Niewiadów
 Dariusz Adamiec      12.01.2015

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2015
 Dariusz Adamiec      30.12.2014

Informacja dla mieszkańców Osiedla Niewiadów - zbiórka odpadów wielkogabarytowych
 Dariusz Adamiec      23.12.2014

Zadanie pn.: Wymiana okien i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej
 Dariusz Adamiec      18.06.2014

Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)
 Dariusz Adamiec      13.06.2014

Akademia Przyrodniczo - Ekologiczna przy Zespole Szkół
 Dariusz Adamiec      25.11.2013

Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Osiedlu niewiadów w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Osiedlu Niewiadów
 Dariusz Adamiec      25.11.2013

Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2007-2013
 Dariusz Adamiec      10.10.2013

Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd
 Dariusz Adamiec      15.02.2013

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów
 Dariusz Adamiec      12.12.2012

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osiedle Niewiadów
 Dariusz Adamiec      22.11.2011

» ARCHIWUM «


 

GMINA  UJAZD

 

Adres:  Pl. Kościuszki 6

               97-225 Ujazd

 

Tel:      (44) 719 21 29

                       719 21 23 

                      719 23 01

              Fax:  (44) 719 21 29 w. 47

 

 e-mailugujazd@ujazd.com.pl

 

 

 Wójt  Gminy

 

 Artur  Pawlak

 

 

 

Godziny urzędowania:


poniedziałek, wtorek, środa, czwartek:

7.30 - 15.30

 

piątek:

8.30 - 16.30

 

 

Zasady dostępu do informacji publicznej

 

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działalnościach władz publicznych.

 

Ustawa nakazuje organom władzy państwowej, samorządowej (i innym podmiotom) udostępnić każdą informację o sprawach publicznych, chyba, że jawność tej informacji została wyłączona przez przepis prawa (np. ustawę z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych, ustawę z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych itp.)

 

Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

- uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,

- wglądu do dokumentów urzędowych,

- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

 

Prawo to przysługuje każdej osobie. Od osoby występującej o informację publiczną nie wolno żądać uzasadnienia wniosku tj. wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

 

Informacje podlegające udostępnianiu

 

Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 ustawy.

Wskazano tam wprost jakie informacje podlegają upublicznieniu.

Są to m.in. informacje o:
 

·           organach władzy publicznej - w tym o statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących
w nich funkcje i ich kompetencjach;

·           zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;

·           polityce władz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych;

·           danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa;

·           majątku publicznym.

 

Na mocy ustawy mają być jawne i dostępne posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z wyborów. Ustawa nakazuje sporządzać i udostępniać stenogramy lub protokoły z obrad. Ustawa definiuje ponadto pojecie dokumentu urzędowego, który podlega upublicznieniu. Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt.

 

Formy udostępniania informacji

 

Zgodnie z ustawą udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 

·          ogłoszenie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

·          udostępnianie na wniosek zainteresowanego,

·          wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez terminale informacyjne (infomaty).

 

Udostępnianie informacji na wniosek

 

Zgodnie z ustawą informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informacje nie składa pisemnego wniosku.

Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji. Jeżeli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia (wydruk, kserokopia, skopiowanie na dyskietkę itp.), podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

 

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jaj niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna) . Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

 

Szczegółowe zasady dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Gminy Ujazd określa Zarządzenie Wójta Gminy Ujazd Nr 5/2004 z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej.

Drukuj 
Urząd Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29
ugujazd@ujazd.com.pl